Maria Planeta

Maria Planeta   1987
Steen en Klei
Grootte: 80 x 18 x 44 cm